Ursprungsland
VARORNAS URSPRUNG

Säkerställande av en fullständig och transparent leveranskedja - Würth Industrie Service administrerar ursprunget.

VARORNAS URSPRUNG

Säkerställande av en fullständig och transparent leveranskedja - Würth Industrie Service administrerar ursprunget.

Varornas ursprung hos Würth Industri Sverige

Företag som exporterar både varor och tjänster är juridiskt skyldiga att hantera varornas ursprung på grundval av den relevanta förmånsordningen. Med "varors ursprung" avses det land där en produkt har utvunnits eller tillverkats helt och hållet. Man måste ta hänsyn till att en leverantörs produktionsland inte nödvändigtvis är likvärdigt med produkternas ursprungsland, eftersom primärmaterial genom multipla inköp anskaffas från andra länder, vilket kan påverka varornas ursprungsstatus.

Att fastställa en produkts ursprung är av yttersta vikt i den internationella handeln. Varornas ursprung avgör bland annat om tullar eller tullförmåner ska införas eller om handelspolitiska åtgärder ska tillämpas. Särskilt i frihandelsavtalen bekräftas betydelsen av en korrekt, öppen och kontinuerlig förvaltning av ursprunget. Följaktligen fäster särskilt globalt verksamma kunder inom Europeiska unionen stor vikt vid bindande ursprungsbevis för att kunna deklarera sina egna varor korrekt och för att kunna utnyttja tullförmåner.

Företagen inom Würth Industri Sverige agerar också attraktivt gentemot slutkunden genom låga importtullar. Koncernen drar nytta av de utländska företagens oberoende leveranser och direkta kunder utomlands.

 

Dina förmåner

 • Fullständig insyn i leveranskedjan
  Genom att hantera ett partirelaterat varuursprung säkerställer vi spårbarheten till inkommande varor och respektive leverantör - när som helst. Dra nytta av maximal öppenhet i din leveranskedja.
 • Kontroll av varornas ursprung
  Ett specialiserat team av specialister tar hand om att skaffa viktiga ursprungsbevis, oavsett om det gäller ursprungscertifikat, individuella eller långsiktiga leverantörsdeklarationer. En leverantör anses endast vara pålitlig om han uttryckligen kan bevisa varornas ursprung. Med principen att proaktivt undvika varor utan ursprung är målen tydligt definierade.
 • Utkontraktering till havs
  Över 20 000 varor som deklareras som EU-varor ger upphov till enorma administrativa kostnader. För att ändå kunna garantera ett fullständigt tillhandahållande av alla stamdata arbetar vi hand i hand med kompetenta kollegor i Indien.
 • Tvåspråkiga kontaktpersoner
  Genom att göra våra tvåspråkiga kontaktpersoner mer flexibla skapar vi ett nätverk som får allt större betydelse internationellt.
 • Yrkeskompetens
  Oavsett om det gäller e-learning, seminarier, konferenser eller workshops: Erbjudanden om professionell och personlig utbildning har alltid högsta prioritet i vårt företag. För att lägga särskild vikt vid ämnet "varors ursprung" fokuserar vi på ett permanent informationsutbyte mellan alla deltagare i både interna och externa utbildningar.
 • Utbyte av kunskap på alla nivåer
  Området varors ursprung och preferenser kräver regelbunden samordning med tullen och industri- och handelskammaren (IHK).
 • Professionell rådgivning
  Som Würth Industri Sverige ser vi oss själva i rollen som en kompetent rådgivare. Vi möjliggör professionell kunskapsöverföring särskilt när det gäller framgångsrik hantering av ursprungsadministrationen. Vi skapar öppenhet genom att ge inblick i våra processer och förfaranden.

 

Observera: Information om varors ursprung och preferenser finns på tullens webbplats. Läs mer om tullhantering.

 

Kontakta

Kontakta

Vi finns här för dig.

Kontakta oss på T +46 10 121 99 00 eller via e-post på order@wuerthindustri.se.

 

Nedladdningar

Nedladdningar