Compliance och integritet
Compliance är för alla.

Würth Industri Sverige anser: Framgång är bestående endast om man konsekvent agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Compliance är för alla.

Würth Industri Sverige anser: Framgång är bestående endast om man konsekvent agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Compliance & Integritet

Det är av yttersta vikt för bolagsstyrningen att alla beslut är förenliga med såväl lagar som interna regler och värderingar.
Den uppförandekod som gäller inom hela koncernen utgör grunden för detta, vilket är Würth-koncernens uppförandekod.

Integritet samt lagstadgat och laglydigt beteende är grunden för vår affärsverksamhet och har högsta prioritet inom Würth Industri Sverige och hela Würth-koncernen. De utgör grunden för att fastställa företagets värde, för att vinna alla kunders och affärspartners värdefulla förtroende, för de anställdas välbefinnande samt för hållbar ekonomisk framgång bort från alla möjliga risker.

Uppförandekod

Code of Compliance

Koncerngemensam tillämplig kod för efterlevnad

Ömsesidigt förtroende, förutsägbarhet, ärlighet och rakhet i interna och externa relationer är de grundläggande principer som är fast etablerade inom Würth-koncernen. En företagskultur av ett speciellt slag - baserad på grundläggande värderingar som uppskattning av alla anställda och deras prestationer samt ett enormt engagemang för kunderna. Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth lade grunden för familjeföretaget med detta synsätt.

 

Handla med övertygelse - handla för en god framtid.

Framgång för oss är att man konsekvent agerar på ett ansvarsfullt sätt. För oss innebär det inte bara att följa lagarna utan också att anpassa det personliga beteendet till gemensamma värderingar. Integritet innebär för oss att agera enligt etiska principer som ömsesidig respekt, ärlighet, uppskattning, ansvarskänsla, tillförlitlighet och rättvisa. Vi måste alltså inte bara uppfylla förväntningarna, följa tillämpliga lagar och företagets regler och föreskrifter utan också praktisera våra företagsvärderingar. Dessa bör stödjas av alla anställda och av våra affärspartner och bör kontinuerligt och med full övertygelse levandegöras i enlighet med mottot "Sätt ett exempel på efterlevnad internt och externt".

Uppförandekod

Code of Conduct

Uppförandekod för Würth Industri Sverige

Våra principer är fast förankrade i uppförandekoden. Den ger vägledning, råd och stöd för ett korrekt beteende på arbetsplatsen, som en del av företaget och som affärspartner. Tillsammans tar vi ansvar för t.ex. rättvisa och sociala arbetsvillkor och för miljön genom att förbinda oss att följa tillämpliga lagar och förordningar samt uppförandekoden.

 

SpeakUp - System för koncernövergripande rapportering

Att följa lagar, regler och interna instruktioner har högsta prioritet för Würth Industri Sverige. Misskötsel ska därför identifieras i tid och förhindras utan dröjsmål genom särskilda åtgärder. Effektiviteten av de vidtagna åtgärderna ska utvärderas regelbundet. Detta kräver allas uppmärksamhet samt en vilja att rapportera överträdelser eller allvarliga bristande efterlevnad med konkreta bevis. Vi fäster också stor vikt vid relevanta rapporter från kunder, affärspartner och tredje parter. Vi har därför inrättat ett system som gör det möjligt att kommunicera indikationer på brottslig verksamhet eller allvarliga överträdelser av vår efterlevnadskod eller uppförandekod. Detta är det webbaserade BKMS-systemet (Business Keeper Monitoring System), som är den tekniska plattformen för vår anmälningshotline SpeakUp.

 

Rapportera incidenter - men hur?

Du vill rapportera ett konkret missförhållande som pekar på en allvarlig överträdelse av efterlevnaden i företaget? Då kan du välja att göra detta anonymt eller genom att nämna ditt namn. I en öppen företagskultur vill vi uppmuntra dig att avslöja ditt namn. Vi kommer att behandla dina uppgifter med största möjliga konfidentialitet och även ta hänsyn till alla inblandade parters legitima intressen. Rapporteringssystemet är därför en viktig del av god företagsstyrning. I samband med ett rättvist och öppet förfarande skyddar SpeakUp företaget, de berörda parterna och den person som rapporterar ärendet. Detta bekräftar bokstavligen löftet "Ensure Compliance".

Det är enkelt att vidarebefordra en rapport till vårt företag. Vänligen skapa först en brevlåda i rapporteringssystemet, med vars hjälp vi senare kan kontakta dig vid nödvändiga frågor. Dessutom kan du när som helst ge mer information i din rapport. Om så önskas kan kommunikationen via brevlådan också ske anonymt.

Vänligen notera följande: Det enda syftet med SpeakUp är att uppmärksamma misstänkt ekonomisk brottslighet eller definierad allvarlig överträdelse av regelefterlevnad inom Würth-koncernen. Missbruk för andra ändamål än dessa kan utgöra ett brott.

 

Rapporteringssystem SpeakUp

SpeakUp

Rapportera incidenter - men på rätt sätt.

Alla måste följa reglerna! Om du observerar konkreta indikationer på överträdelser eller brott mot reglerna som innebär en risk för Würth-koncernen kan du kontakta vårt koncernövergripande rapporteringssystem. Vi vill uttrycka vårt uppriktiga tack för din hjälp att skydda vårt företag från skadligt beteende.