Allmänna villkor

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Utgivna 2004 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus- Teknologiindustrin r.y., Finland, Teknologibedriftenes, Landsforening, Norge, samt Tekniliföretagen, Sverige.

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen fcir att bli gällande. När uttrycket "skriftlig(t)" eller "skriftligen" används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av bada parteI eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Förpackning

2. Priser i anbud och avtal skall, om inte annat anges, anses innefatta säljarens standardförpackning.

Över- och underleverans

3. Leveransen får avvika från i avtalet angiven vikt eller kvantitet endast om parterna uttryckligen avtalat härom.

Produktinformation

4. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast iden utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Leverans

5. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leveransen ske "Ex Works".

Leveranstid, försening

6. Försenas leveransen på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden. Detsamma gäller, utom i fall som avses i punkt 19, andra stycket, om leveransen försenas på grund av någon omständighet som enligt punkt 18 utgör befrielsegrund.

7. Levererar säljaren inte varorna i rätt tid, får köparen genom skriftligt meddelande till säljaren fastställa en skälig slutlig frist för leverans och ange att köparen avser att häva avtalet om leverans inte sker inom denna frist. Har leverans inte skett inom den slutliga fristen får köparen häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. Är förseningen av väsentlig betydelse för köparen, eller står det klart att en sådan försening kommer att inträffa, får köparen genast häva avtalet genom skriftligt meddelande.

8. Häver köparen avtalet enligt punkt 7 har han rätt till ersättning av säljaren för den merkostnad han orsakas vid anskaffning av motsvarande varor från annat håll. Härigenom utesluts köparen från varje annan rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening. Häver köparen inte avtalet, är han, såvida inte annat avtalats, inte berättigad till någon ersättning med anledning av säljarens försening.

Betalning

9. Om inte annat avtalats, skall betalning ske 30 dagar efter att varorna levererats och faktura sänts. Tar inte köparen emot varorna på fastställd dag, skall han ändå betala som om leverans skett enligt avtalet.

10. Betalar köparen inte i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i säljarens land.

11. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får säljaren häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen skall dock inte överstiga det avtalade priset.

Äganderättsförbehåll

12. Varorna förblir säljarens egendom, till dess de blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Ansvar för fel

13. Säljaren förbinder sig att leverera nya varor som ersättning för varor som är felaktiga till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

14. Säljarens ansvar omfattar endast fel som visar sig inom ett år från den dag varorna levererades. Anmärkningar om fel skall göras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter att feIet visat sig. I annat fall förlorar köparen rätten till ersättningsleverans enligt punkt 13.

15. Levererar inte säljaren ersättningsvaror inom skälig tid efter att köparen anmärkt mot feIet enligt punkt 14, får köparen genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet såvitt gäller felaktiga varor. Häver köparen avtalet har han rätt till ersättning av säljaren för den merkostnad han orsakas vid anskaffning av motsvarande varor från annat håll.

16. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 13 och 15 har säljaren inte något ansvar för fel eller för underlåten ersättningsleverans. Detta gäller varje förlust feIet eller underlåtenheten kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvar för sakskada orsakad av levererad vara

17. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.

Säljaren ansvarar inte för skada som varan orsakar

a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då varan är i köparens besittning, eller

b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår. Nåmnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas härom. Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av levererad vara. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 20.

Befrielsegrunder (force majeure)

18. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och .valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

19. Part som vill åberopa omständighet sam utgör befrielsegrund enligt punkt 18, skall utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten när sådan omständighet inträffar ach när den upphör.

Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av avtalet försenas och detta är av väsentlig betydelse för andra parten har denne rätt att genast häva avtalet genom skriftligt meddelande. Oavsett vad sam i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenas mer än tre månader av befrielsegrund sam nämns i punkt 18.

Tvistel, tillämplig lag

20. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land. Part har dock rätt att vid allmän domstol föra talan om betalning av obestridd fordran.

21. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land