Integritetspolicy
Integritetspolicy
Cookies
Cookies

Allmän information

Nedan ger vi en enkel översikt vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras som person med. Detaljerad information om temat uppgiftsskydd finns i vår text med integritetspolicyn.

Uppgiftsinsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för uppgiftsinsamlingen på den här webbplatsen?

Ansvarig instans för uppgiftsbehandlingen på den här webbplatsen är:

Wurth Industri Sverige AB
Importgatan 23
SE-422 46 Hisings Backa
T +46 10 121 99 00
info@wuerthindustri.se

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person, vilken ensam eller tillsammans med andra bestämmer om syfte och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och dylikt).

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas dels in genom att du meddelar oss dem. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem och klockslag då sidan anropades). De här uppgifterna registreras automatiskt när du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för kunna tillhandahålla webbplatsen felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har alltid rätt att få information om ursprung, mottagare och syfte med dina sparade personuppgifter. Du har dessutom rätt att kräva att dessa uppgifter korrigeras, spärras eller raderas. Du kan alltid kontakta oss på den ovan angivna adressen om detta eller för andra frågor på temat uppgiftsskydd. Du har även besvärsrätt hos ansvarig tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och verktyg från tredje företag

När du besöker vår webbplats kan ditt sätt att surfa utvärderas statistiskt. Detta görs framför allt med cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt sätt att surfa görs som regel anonymt; det går inte att spåra sättet att surfa till dig. Om du har samtyckt kan de produkter du föredrar utvärderas efter att du har registrerat dig som kund. Du kan invända mot den här analysen eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljer om detta finns i vår integritetspolicy under rubrik 5. Analysverktyg och reklam.

Du kan invända mot den här analysen. Du får information om möjligheterna att invända i den här integritetspolicyn.

Uppgiftsskydd

Temat uppgiftsskydd är ständigt närvarande hos Wurth Industri Sverige AB. Uppgiftsskyddet skyddar personerna bakom uppgifterna som sparas eller behandlas i företaget. Uppgiftsskyddets uppgift och även det primära målet för Adolf Würth GmbH & Co. KG är att utforma behandlingen av personuppgifter så att inga kräkningar av personlighetsskydd inträffar.

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och även nya tyska Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ålägger de instanser som ansvarar för behandling av personuppgifter en rad plikter.

Personuppgifter får endast samlas in och bearbetas om GDPR uttryckligen tillåter det. Väsentliga grundprinciper i GDPR är:

 • Rättsenlighet i hanteringen, hantering i god tro, transparens
 • Ändamålsbundenhet
 • Uppgiftsminimering
 • Uppgiftsbehandlingens korrekthet
 • Lagringsbegränsning och raderingskoncept
 • Integritet och förtrolighet

Ansvarsfullt handlande vid hanteringen av dina personuppgifter men även riskmedvetet nyttjande av IT-system och -användning är andra centrala målsättningar för Wurth Industri Sverige AB.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras som person med. Föreliggande integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och för vilket syfte det görs.

Vi vill informera om att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett heltäckande skydd av datan mot att tredje part kommer åt dem är inte möjligt.

Ansvarig persons informationsplikt och den drabbades rättigheter

Namn och kontaktuppgifter för ansvarig person samt ev. dennes ställföreträdare

Ansvarig instans för uppgiftsbehandlingen på den här webbplatsen är:

Wurth Industri Sverige AB
Importgatan 23
SE-422 46 Hisings Backa
T +46 10 121 99 00
info@wuerthindustri.se

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person, vilken ensam eller tillsammans med andra bestämmer om syfte och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och dylikt).

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig

datenschutz@wuerth-industrie.com

Avsett syfte med insamling, behandling eller nyttjande av uppgifterna

Vi är specialist inom handeln med monterings- och fästmaterial. Fler än 100 000 produkter omfattas av vårt höga kvalitetskrav. Professionella användare uppskattar skruvar, skruvtillbehör, plugg, kemtekniska produkter, möbel- och byggbeslag, verktyg, förråds- och uttagningssystem samt arbetsskydd. Vårt mål är mycket enkelt, nämligen att genom individuell service, praktiska systemlösningar och brett produktsortiment göra våra kunders arbete enklare.

Insamling, behandling eller nyttjande av personuppgifter görs för att uppfylla det här företagsmålet eller stödjande sekundära syften, som exempelvis kundrådgivning.

Företag samlar in, bearbetar och nyttjar därmed uteslutande personuppgifter för att förbereda och uppfylla avtal, av berättigat intresse, för att efterfölja lagstadgade plikter eller med den aktuella personens samtycke.

Aktuella persongrupper och uppgifter eller uppgiftskategorier gällande detta

De aktuella persongrupperna är

 • aktuella medarbetare,
 • före detta medarbetare,
 • jobbsökande,
 • intressenter,
 • kunder,
 • leverantörer,
 • tjänsteföretag och
 • övriga affärspartner.

Uppgifterna avseende detta omfattar alla personuppgifter, vilka krävs för att uppfylla respektive avsett syfte.

Wurth Industri Sverige AB utformar inte webbplatserna eller de mobila applikationerna med barn som målgrupp.

Rättslig grund

Att bearbeta personuppgifter är endast rättsenligt om en lag tillåter det, det alltså finns en rättslig grund.

I GDPR och även i tyska BDSG finns dock fler möjligheter definierade.

En bearbetning av personuppgifter görs endast i vårt företag i enlighet med lagbestämmelserna. Dessa är bl.a.,

om det föreligger samtycke att behandla personuppgifterna (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR),

eller

om personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal eller förbereda ett avtal (art. 6 avs. 1 lit. b GDPR),

eller

om vi har ansvaret att behandla personuppgifter för att uppfylla en rättslig plikt (art. 6 avs. 1 lit. c GDPR).,

eller

om vi behandlar personuppgifter på grund av ett berättigat intresse från en tredje part (art. 6 avs. 1 lit. f GDPR).

Vid avvägningen av intressena för de aktuella personerna och avtalsparterna används alltid en sträng måttstock till de aktuella personernas förmån.

Potentiella mottagare vid dataöverföring

De potentiella mottagarna av överförda personuppgifter är

 • allmänna instanser, i den mån det finns en lagstadgad plikt,
 • Tjänsteföretag och andra affärspartner i den mån det krävs för att uppfylla respektive avsett syfte och en rättslig föreskrift tillåter det eller erbjuder det eller att den aktuella personen har samtyckt.´

Detaljerad information för att lämna vidare enskilda uppgiftstyper finns även i vår översiktstabell om användningen av dina uppgifter.

Planerad dataöverföring till tredjeländer

Om dataöverföring krävs till tredjeländer, sker detta för att sluta eller uppfylla avtal – i den mån det inte strider mot den aktuella personens skyddsvärda intresse – med hänsyn till alla dataskyddsrättsliga krav. Om det i förekommande fall finns för avsikt att överföra personuppgifterna till ett tredjeland eller en internationell organisation, sker dataöverföringen baserat på ett skälighetsbeslut. Om en dataöverföring ändå skulle äga rum, vill vi informera om att lämpliga garantier eller bindande interna dataskyddsföreskrifter föreligger, dvs. vid avvägningen av intressena för de aktuella personerna och avtalsparterna används alltid en sträng måttstock till de aktuella personernas förmån. Dokumenten, vilka utgör de lämpliga garantierna, kan fås av personuppgiftsansvarig på datenschutz@wuerth-industrie.com.

Standardtider för att radera uppgifterna

Raderingen av personuppgifter sker enligt respektive gällande lagstadgade eller avtalsmässiga regleringar om uppgiftsradering med hänsyn till lagstadgade eller avtalsmässiga arkiveringsskyldigheter.

Raderingen av personuppgifter, vilka inte omfattas av några lagstadgade eller avtalsmässiga skyldigheter att arkivera eller radera, görs omedelbart efter att uppgifterna kan undvaras när de har uppfyllt sina respektive syften.

Dina rättigheter gällande uppgiftsskyddet

Den aktuella personen har diverse rättigheter gällande uppgiftsskydd Nedan förklaras dessa rättigheter. För att bevaka dessa rättigheter kan ovan angivna kontaktuppgifter användas.

Rätt till information, korrigering och radering

Alla aktuella personer har informationsrätt gentemot ansvarig person om de relevanta personuppgifterna, samt rätt till korrigering eller radering eller begränsning av behandling eller rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataöverförbarhet.

Rätt att häva

Alla aktuella personer har rätt att när som helst häva sitt samtycke, utan att rättsenligheten berörs för den gjorda bearbetningen, vilken har gjorts på grund av samtycket fram till tidpunkten för hävandet.

Besvärsrätt

Alla aktuella personer har rätten att lägga in besvär hos en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd, om personen anser att dennes rättigheter har blivit kränkta gällande uppgiftsskydd.

Informationsrätt:

Alla aktuella personer har rätt att få reda på, om tillhandahållande av personuppgifterna föreskrivs juridiskt eller avtalsmässigt eller krävs för att sluta avtal, om den aktuella personen är förpliktigad att tillhandahålla personuppgifterna och vilka följderna skulle bli om de inte tillhandahålls.

Automatiserat beslutstagande inklusive profiling

Automatiserat beslutstagande inklusive profiling sker. Profiling är en typ av automatiserad behandling av personuppgifter, vilken innebär att de här personuppgifterna används för att värdera specifika personliga aspekter, vilka relaterar till en fysiks person, med hjälp av algoritmer. Ett automatiserat enskilt beslut föreligger när beslutet uteslutande fattas baserat på algoritmer utan att ha kontrollerats extra av en människa. I företaget sker detta enligt art. 22 GDPR och den aktuella personen kan här göra sina rättigheter från art. 22 avs. 1 GDPR gällande.

Hävande av ditt samtycke till uppgiftsbehandling

Många procedurer för uppgiftsbehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst häva ett samtycke du redan har gett. För detta räcker ett informellt meddelande med e-post till oss. Rättsenligheten för uppgiftsbehandling som har gjorts fram till hävandet berörs ej.

Besvärsrätt hos ansvarig tillsynsmyndighet

Vid dataskyddsrättliga överträdelser har den aktuella personen besvärsrätt hos ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet i dataskyddsrättliga frågor är datatillsynsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. En lista med datatillsynsmän samt deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att få uppgifter, vilka vi behandlar baserat på ditt samtycke eller automatiserat för att uppfylla avtal, till dig eller till tredje part i ett gängse, maskinläsbart format. I den mån du kräver direkt överföring av uppgifterna till någon annan ansvarig, sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Denna sida nyttjar en SSL- resp. TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som exempelvis beställningar eller förfrågningar, vilka du skickar till oss som innehavare av webbplatsen. Du känner igen en krypterad anslutning att adressraden i webbläsaren ändras från “http://” till “https://” och på låssymbolen i raden i webbläsaren.

När SSL- resp. TLS-kryptering är aktiverat, kan uppgifterna som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, spärra, radera

Inom ramen av gällande lagstadgade bestämmelser har du alltid rätt att utan avgift få information om dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med uppgiftsbehandlingen och ev. rätt att de här uppgifterna korrigeras, spärras eller raderas. Du kan alltid kontakta oss på adressen som anges under utgivning om du har fler frågor på temat personuppgifter.

Vi har anlitat ett personuppgiftsbiträde för vårt företag.

Du kan gärna kontakta honom på datenschutz@wuerth-industrie.com.

Ytterligare uppgiftsinsamling äger rum vid observationen av allmänt tillgängliga rum med optiska elektroniska anordningar (videoövervakning) på området för Wurth Industri Sverige AB .

Insamlade bilddata raderas omedelbart, när de inte längre behövs för att uppnå sitt syfte, tillvarata husfriden eller om det skyddsvärda intresset för de aktuella personerna strider mot att uppgifterna fortfarande sparas.

Cookies

Internetsidorna använder delvis så kallade cookies. Cookies gör ingen skada i din dator och innehåller inga virus. Cookies är till för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler, vilka läggs in i din dator och som din webbläsare sparar.

De flesta cookies som vi använder är så kallade ”session-cookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir sparade i din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får information när cookies sätts och endast tillåter cookies i enstaka fall, nekar att godkänna cookies för vissa fall eller generellt, samt att cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Deaktiveras cookies kan funktionerna på den här webbplatsen vara begränsade.

Cookies, vilka krävs för att genomföra elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. varukorgsfunktionen), sparas baserat på art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Wurth Industri Sverige AB använder primärt dessa cookies för dina beställningsorder i webbutiken. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) sparas, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

En översikt med aktiva cookies finns på följande länk: Cookie-information

Serverloggfiler

Sidornas leverantör samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, vilka din webbläsare skickar automatiskt till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • Referrer URL
 • Värdnamn från anropande dator
 • Klockslag för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs ej med andra datakällor.

Grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformulär, sparas dina uppgifter från detta formulär inklusive de kontaktuppgifter du har angivit där med syftet att hantera din förfrågan och vid eventuella följdfrågor.

Behandlingen av uppgifterna i kontaktformuläret görs på grund av vårt berättigande intresse att ha kontakt med dig, våra kunder och för att förbättra vår rådgivningskvalitet. (art. 6 avs. 1 lit. f GDPR). Om kontakten syftar till att sluta ett avtal, är den extra rättsliga grunden för behandlingen art. 6 avs. 1 lit. b GDPR.

De uppgifter du har angivit i kontaktformuläret stannar hos oss, fram till att du uppmanar oss att radera dem eller syftet för att spara uppgifterna inte finns kvar (t.ex. efter att hanteringen av din förfrågan har avslutats). Ett undantag från detta kan lagstadgade arkiveringsskyldigheter vara.

Registrering i vår webbutik

Du kan registrera dig i vår webbutik för att kunna använda extra funktioner på webbplatsen. Uppgifterna som du har angivit för detta använder vi endast med syftena att nyttja respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifterna som efterfrågas vid registreringen måste anges fullständigt. I annat fall kommer vi att neka registreringen.

För viktiga ändringar exempelvis vid omfattningen av erbjudandet eller vid tekniska nödvändiga ändringar använder vi den e-postadress som har angivits vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

Registreringen i vår webbutik är till för att genomföra eller förbereda ett avtal mellan dig och Adolf Würth GmbH & Co. KG (art. 6 avs. 1 lit. b GDPR)

Uppgifterna som läggs in vid registreringen sparas av oss så länge du är registrerad i vår webbutik och raderas sedan. Lagstadgade arkiveringsplikter berörs ej.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vid samlar endast in, behandlar och nyttjar personuppgifter, i den mån de är nödvändiga för att motivera, innehållsmässigt utforma eller ändra avtalet (användaruppgifter). Detta sker baserat på art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal. Vi samlar endast in, behandlar och nyttjar endast personuppgifter via användningen av våra internetsidor (nyttjandeuppgifter), i den mån det är nödvändigt för användaren ska kunna ta tjänsten i anspråk eller kunna betala för tjänsten.

De insamlade kunduppgifterna raderas efter att ordern har slutförts eller affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade arkiveringsplikter berörs ej.

Personliga produktrekommendationer

I den mån du här valt sådana cookie-inställningar på vår webbplats, kan din användningshistorik användas för produktrekommendationer på den här webbplatsen efter att du har loggat in. Hit hör särskilt artikelsidor och produktkataloger, vilka du har besökt eller sökt på Würths webbplats. Du kan när som helst invända mot den här analysen ditt surfbeteende. Vänligen observera att vi då inte längre kan erbjuda några produktrekommendationer anpassade efter dig i den här webbläsaren eller genom andra försäljningskanaler.

Att spara cookies för att ta fram personliga produktrekommendationer görs baserat på art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbsidans innehavare har ett berättigat intresse att analysera din användningshistorik, för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Informationen som har tagits fram av cookien om användningen av den här webbplatsen lämnas inte vidare till tredje part. Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare, vi vill dock informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen full ut. Om du inte samtycker till att dina uppgifter sparas och nyttjas, kan du deaktivera att de sparas och nyttjas här. I detta fall läggs en Opt-Out-cookie in i din webbläsare, vilken anonymiserar användningshistoriken. Om du raderar dina cookies, leder det till att även Opt-Out-cookien raderas. Opt-Out måste aktiveras igen när du besöker vår sida igen.

Uppgiftsöverföring vid slutande av avtal för webbutiker, handlare och varuleverans

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt inom ramen att slutföra avtalet, exempelvis det företag som har fått i uppdrag att leverera varorna eller det kreditföretag som fått genomförandet av betalningen i uppdrag. En mer långtgående överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har givit ditt samtycke att de överförs. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part, exempelvis för reklam, utan uttryckligt samförstånd.

Grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal.

Uppgiftsöverföring vid slutande av avtal för tjänster och digitalt innehåll

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt inom ramen att slutföra avtalet, exempelvis det kreditföretag som fått genomförandet av betalningen i uppdrag.

En mer långtgående överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har givit ditt samtycke att de överförs. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part, exempelvis för reklam, utan uttryckligt samförstånd.

Grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal.

Google Analytics

Den här webbplatsen nyttjar funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Innehavare är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler, som sparas i din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som skapas genom cookien om nyttjandet av den här webbplatsen överförs i regel till en server för Google i USA och sparas där.

Google-Analytics-cookies sparas baserat art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbsidans innehavare har ett berättigat intresse att analysera användarbeteendet, för att optimera både webbplatsen och reklamen.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Därigenom kortas din IP-adress av Google inom medlemsländer i Europeiska unionen eller i andra länder i överenskommelsen i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den skickas till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server från Google i USA och kortas där. På uppdrag av innehavaren av den här webbplatsen kommer Google att använda den här informationen, för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster åt webbplatsens innehavare förbundna med nyttjandet av webbplatsen och internetnyttjandet. IP-adressen som har överförts av din webbläsare inom ramen av Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google.

Webbläsar-plug in

Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare, vi vill dock informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen full ut. Du kan utöver detta förhindra registreringen av de uppgifter som skapas av cookien och som relaterar till ditt nyttjande av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandlingen av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ner och installerar den webbläsar-plugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot uppgiftsinsamling

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-cookie sätts, vilken förhindrar att dina uppgifter registreras vid framtida besök på den här webbplatsen: deaktivera Google Analytics.
Mer information om hanteringen av användaruppgifter hos Google Analytics finns i integritetspolicyn för Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografi- och intressedata hos Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografi- och intressedata” från Google Analytics. Det går då att ta fram rapporter med utsagor om ålder, kön och intressen för webbplatsens besökare. De här uppgifterna kommer från intresserelaterad reklam från Google samt besökaruppgifter från tredje företag. De här uppgifterna kan inte relateras till någon specifik person. Du kan när som helst deaktivera den här funktionen via delningsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt motsäga dig att dina uppgifter registreras av Google Analytics såsom anges under punkt “Invändning mot uppgiftsinsamling”.

Würths webbanalys

Den här webbplatsen använder funktioner från Würths webbanalystjänst baserat på Open Source-programmet Matomo/Piwik. Würths webbanalys använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler, som sparas i din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som har tagits fram av cookien om användning av den här webbplatsen sparas i vår server. IP-adressen anonymiseras innan informationen sparas. Würths webbanalys-cookies är kvar i din terminal fram till att du raderar dem.

Würths webbanalys-cookies sparas baserat art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbsidans innehavare har ett berättigat intresse att anonymiserat analysera användarbeteendet, för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Informationen som har tagits fram av cookien om användningen av den här webbplatsen lämnas inte vidare till tredje part. Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare, vi vill dock informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen full ut.

Om du inte samtycker till att dina uppgifter sparas och nyttjas, kan du deaktivera att de sparas och nyttjas här. I detta fall läggs en Opt-Out-cookie in i din webbläsare, vilken förhindrar att Würths webbanalys sparar användningsuppgifter. Om du raderar dina cookies, leder det till att även Opt-Out-cookie för Würths webbanalys raderas. Opt-Out måste aktiveras igen när du besöker vår sida igen.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Därigenom kortas din IP-adress av Würth. Vi använder den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster relaterade till nyttjandet av webbplatsen och internetnyttjandet.

Google Analytics Remarketing

Vår webbplats använder funktionerna från Google Analytics Remarketing tillsammans med de enhetsövergripande funktionerna för Google AdWords och Google DoubleClick. Innehavare är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Den här funktionen gör att de reklammålgrupper som har sammanställts med Google Analytics Remarketing kan sammanlänkas med de enhetsövergripande funktionerna för Google AdWords och Google DoubleClick. På det här sättet kan intresserelaterade, personaliserade reklambudskap, vilka har anpassats efter dig beroende på tidigare nyttjande- och surfbeteende på en terminalutrustning (t.ex. mobiltelefon) även visas på någon annan av dina terminaler (t.ex. surfplatta eller pc).

Om du har samtyckt till att Google gör detta, länkar Google samman din webb- och apphistorik med ditt Google-konto. På det här sättet kan samma personaliserade reklambudskap läggas in på varje terminal som du loggar in med på ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen registrerar Google Analytics google-autentiserade ID:n för användarna, vilka övergående länkas samman med våra Google-Analytics-data, för att definiera och ta fram målgrupper för den enhetsövergripande annonsreklamen.

Du kan invända permanent mot enhetsövergripande remarketing/targeting, genom att deaktivera personaliserad reklam i ditt Google-konto; använd då följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanfattningen av de registrerade uppgifterna i ditt Google-konto görs uteslutande baserat på ditt samtycke, du kan ge ditt samtycke eller invända hos Google (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Vid dataregistrereringsprocedurer, vilka inte sammanförs i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har något Google-konto eller har invänt mot sammanföringen) baseras registreringen av uppgifterna på art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset baseras på att webbplatsens innehavare har intresse av anonymiserad analys av webbplatsbesökarna för reklamsyften.

Mer information och bestämmelser om uppgiftsskydd finns i integritetspolicyn från Google på:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCAPTCHA

Vi använder “Google reCAPTCHA” (i fortsättningen “reCAPTCHA”) på vår webbplats. Innehavare är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Med reCAPTCHA ska en kontroll göras om uppgiftsinmatningen på vår webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiskt program. För detta analyserar reCAPTCHA hur webbplatsens besökare beter sig med hjälp av olika kännetecken. Den här analysen börjar automatiskt när webbplatsens besökare går in på sidan. För analysen utvärderar CAPTCHA olika slags information (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren är kvar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Uppgifterna som registreras vid analysen skickas vidare till Google.

reCAPTCHA-analysen körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare får ingen information om att analysen äger rum.

Uppgiftsbehandlingen görs baserat art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbplatsens innehavare har ett berättigat intresse att skydda sin webbplats mot missbruk genom automatiserat spionage och mot SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA samt integritetspolicyn för Google finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Användning av Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Med den här tjänsten går det att förvalta taggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Inga cookies sätts och inga personuppgifter registreras. Google Tag Manager utlöser andra taggar, vilka ev. registrerar uppgifter. Google Tag Manager har ingen åtkomst till dessa uppgifter.

Mer information om Google Tag Manager finns på följande länk: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Bing Ads

Vi använder Bing Ads, ett program från Microsoft Corporation (”Microsoft”) med användning av Universal Event Tracking (UET) för att genomföra remarketing och följa avslut. För det här syftet sätts en cookie i din dator, om du har kommit till vår webbplats via Bing eller Yahoo. I den här textfilen sparas information om nyttjandet av vår webbplats, alltså de sidor som du anropar, av Bing Ads under 180 dagar och raderas sedan. Till den här informationen hör bland annat webbadress för den besökta sidan, webbadressen från sidan du kom från, samt din IP-adress. Genom att använda remarketingfunktionen kan vi komma med erbjudanden anpassade för dig vid en senare sökning med någon av de ovan nämnda sökmaskinerna.

Om du inte skulle samtycka till att informationen samlas in, kan du deaktivera att cookies sätts i inställningarna i den webbläsare som du använder. Därigenom kan under vissa omständigheter funktionerna på webbplatsen begränsas. Dessutom kan Microsoft under vissa omständigheter, följa din användning genom så kallad Cross-Device-Tracking över flera av dina enheter och kan därför visa personaliserad reklam på Microsoft-webbplatser och i -appar. Du kan deaktivera detta på https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Mer information om analystjänsterna från Bing finns på webbplatsen för Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Villkoren för uppgiftsskydd från Microsoft om hanteringen av insamlade uppgifter finns på följande länk: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Facebook-pixel

För konverteringsmätning använder vår webbplats trackingpixeln från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Det går då att se hur sidans besökare agerar, efter att de har klickat på en Facebook-annons och länkats vidare till företagets webbsida. Därigenom går det att utvärdera effektiviteten för Facebook-annonser för statistiska syften och marknadsföringssyften och optimera framtida reklamåtgärder.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som innehavare av webbplatsen, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna sparas och bearbetas dock av Facebook, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamsyften, i enlighet med Facebooks dataanvändningspolicy. Därigenom kan Facebook lägga in reklamannonser på Facebooksidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan vi som webbplatsinnehavare inte påverka.

I Facebooks information om uppgiftsskydd finns mer information om skyddet av din integritet:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan dessutom deaktivera remarketing-funktionen ”Custom Audiences” i delen med inställningar för reklamannonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Då måste då vara inloggad i Facebook.

Om du inte har något Facebook-konto, kan du deaktivera den nyttjandebaserade reklamen från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Nyhetsbrevsuppgifter

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen, behöver vi en e-postadress för dig och information som gör att vi kan kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och att du är införstådd med att ta emot nyhetsbrevet. Fler uppgifter samlas inte in eller lämnas endast frivilligt. De här uppgifterna använder vi enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Hanteringen av uppgifterna som har angivits i registreringsformuläret för nyhetsbrevet görs enbart baserat på ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Det gjorda samtycket för att spara uppgifterna, e-postadressen samt användning av den för att skicka nyhetsbrevet kan du när som helst återta, exempelvis med länken för ”avregistrera” i nyhetsbrevet. Rättsenligheten för uppgiftsbehandlingen som redan har gjorts berörs inte av hävandet.

Uppgifterna som du har lagt in hos oss för att få nyhetsbrevet sparas av oss fram till att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet och raderas efter att nyhetsbrevet har avbeställts. Uppgifter som har sparats av oss för andra syften (t.ex. e-postadresser för registreringen berörs inte av detta).

Inxmail

Den här webbplatsen använder Inxmail för att skicka nyhetsbrev. Företaget är Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Germany.

Inxmail är en tjänst för att bl.a. organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna som du har angivit med syftet att få nyhetsbrevet sparas på servern för Inxmail i Tyskland.

Om du inte vill ha någon analys av Inxmail, måste du avbeställa respektive nyhetsbrev. För detta finns en länk i varje nyhetsbrev.

Dataanalys av Inxmail

Med syftet analys innehåller de mejl som Inxmail skickar en s.k. ”tracking-pixel”, vilken ansluter till servern för Inxmail när mejlet öppnas. På det här sätter går det att fastställa om ett nyhetsbrev har öppnats.

Vidare kan vi med Inxmail fastställa om och vilka länkar som du klickar på i nyhetsbrevet. Alla länkar i mejlet är så kallade trackinglänkar, som dina klickningar räknas med.

Mer information om analysfunktionerna för Inxmail finns på följande länk: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

Rättslig grund

Uppgiftsbehandlingen görs baserat på ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst ångra detta samtycke. Rättsenligheten för uppgiftsbehandlingen som redan har gjorts berörs inte av hävandet.

Lagringstid

Uppgifterna som du har lagt in hos oss för att få nyhetsbrevet sparas av oss fram till att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet och raderas efter att nyhetsbrevet har avbeställts både av våra servrar och servrarna för Inxmail. Uppgifter som har sparats av oss för andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemssektionen) berörs inte av detta.

Slutande av ett avtal om behandling av orderuppgifter

Vi har slutit ett avtal med Inxmail, där vi förpliktigar Inxmail att skydda våra kunders uppgifter och inte lämna dem vidare.

YouTube

Integrering av YouTube-videor

Vi har integrerat YouTube-videor i vår webbplats, dessa är sparade på www.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa ingår i det ”utökade läget för uppgiftsskydd”, dvs. inga uppgifter överförs om dig som användare till YouTube om du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs uppgifter. Vi kan inte påverka den här dataöverföringen. Denna görs oberoende av om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som är inloggad via eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, sammanförs dina uppgifter direkt till ditt konto.

Om du inte vill att din profil känns igen av YouTube, måste du logga ut från YouTube innan videon hos spelas upp. YouTube sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem med syftet reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot att dessa användningsprofiler skapas, du måste rikta dig till YouTube för att göra detta.

Nyttjandet av YouTube görs för att utforma vår webbplats på ett tilltalande sätt. Detta utgörs ett berättigat intresse enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

Mer information om syfte och omfattning för insamlingen av uppgifterna och behandlingen av YouTube finns i integritetspolicyn. Där finns även mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar dina personuppgifter även i USA och har gått med på överenskommelsen EU-US-Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube ägs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Maps

På den här webbplatsen använder vi tjänsterna från Google Maps. Därigenom kan vi visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och möjliggör bekväm användning av kartfunktionen.

Genom att besöka webbplatsen får Google information att du har anropat motsvarande undersida på vår webbplats. Denna görs oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad via eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, sammanförs dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att din profil känns igen av Google, måste du logga ut innan en karta öppnas. Google sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem med syftet reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. En dylik utvärdering görs i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att ta fram behovsanpassad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användningsprofiler skapas, du måste rikta dig till Google för invändningen.

Nyttjandet av Google Maps görs för att utforma vår webbplats på ett tilltalande sätt och för att det ska gå enkelt att hitta de orter som vi anger på webbplatsen. Detta utgörs ett berättigat intresse enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

Mer information om syfte och omfattning för insamlingen av uppgifterna och behandlingen av Google Maps finns i respektive integritetspolicy. Där finns även mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google bearbetar dina personuppgifter även i USA och har gått med på överenskommelsen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps ägs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Social share-knappar

På vår webbplats används så kallade Social share-knappar för de sociala nätverken Facebook, Google+, Pinterest och mikrobloggingtjänsten Twitter. För att skydda dina uppgifter vid besöket på vår webbplats är knapparna inlagda med hjälp av ”Shariff-lösningen”. Denna typ av integrering garanterar att när någon av våra webbsidor anropas som innehåller dylika knappar, skapas ingen anslutning till servrarna för Facebook, Google, Pinterest och Twitter (”sociala nätverk). Först när du aktivt klickar på någon av dessa knappar och därmed samtycker till dataöverföringen, skapar din webbläsare en direkt anslutning till servarna för de sociala nätverken. Genom din klickning får det sociala nätverket endast den information av oss, att din webbläsare har anropat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon profil på motsvarande sociala nätverk eller just då inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en server för respektive sociala nätverk och sparas där, utan att vi kan påverka det. Om du är inloggad i motsvarande sociala nätverk, kan ditt besök på vår webbplats direkt samordnas med din profil. När du interagerar med ett socialt nätverk, till exempel klickar på knapparna ”Gilla” eller ”Twittra”, överförs även denna information direkt till en server för det sociala nätverket. Informationen publiceras dessutom i respektive tjänst och hanteras vidare där under vissa omständigheter. Syfte och omfattning av uppgiftsinsamlingen och fortsatt behandling och nyttjande av uppgifterna genom det sociala nätverket samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet gällande detta finns i informationen om uppgiftsskydd för respektive sociala nätverk:

Information om uppgiftsskydd för Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Information om uppgiftsskydd för Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Information om uppgiftsskydd för Twitter: https://twitter.com/privacy

Information om uppgiftsskydd för Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Om du inte vill att ett socialt nätverk inte sammanför de uppgifter vi har samlat via vår webbplats direkt med din profil i respektive sociala nätverk, måste du logga ut från dem innan du klickar på någon av dessa knappar.

Facebook ägs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Bazaarvoice

Den här webbplatsen använder Bazaarvoice för att skicka produktvärderingsmejl och för att bearbeta produktvärderingar. Företaget är Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA.

Med hjälp av Bazaarvoice skickar vi produktvärderingsmejl för att lämna produktvärderingar för de produkter som du har köpt. För detta lämnas dina personuppgifter vidare till Bazaarvoice. Där används dina uppgifter uteslutande för personalisering och för att skicka dessa mejl. Uppgifterna sparas inte permanent eller lämnas vidare. Om du inte vill ha några produktvärderingar, måste du avbeställa produktvärderingsmejlen. För detta finns en länk i varje produktvärderingsmejl.

Information om uppgiftsskyddsriktlinjerna för Bazaarvoice finns på https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/. Bazaarvoice behandlar dina personuppgifter även i USA och har gått med på överenskommelsen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Dataanalys av Bazaarvoice

Med syftet analys innehåller de mejl som Bazaarvoice skickar en s.k. ”tracking-pixel”, vilken ansluter till servern för Bazaarvoice när mejlet öppnas. På det här sätter går det att fastställa om ett produktvärderingsmejlen har öppnats.
 

Rättslig grund

Uppgiftsbehandlingen görs baserat på ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst ångra detta samtycke. Rättsenligheten för uppgiftsbehandlingen som redan har gjorts berörs inte av hävandet.
 

Lagringstid

Uppgifterna som du anger med syftet produktvärdering sparas fram till ett återtagande av produktvärderingen eller uppdraget att radera och raderas från servrarna för Bazaarvoice vid en radering. Bazaarvoice använder uteslutande dessa uppgifter för att bearbeta produktvärderingen.
 

Slutande av ett avtal om behandling av orderuppgifter

Vi har slutit ett avtal med Bazaarvoice, där vi förpliktigar Bazaarvoice att skydda våra kunders uppgifter och inte lämna dem vidare. Vidarelämnande av dina uppgifter till andra företag för reklamsyften är uttryckligen uteslutet.

PayPal

På var webbplats erbjuder vi bl.a. betalning via PayPal. Företaget för den har betalningstjänsten är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i fortsättningen ”PayPal”).

Om du väljer betalning med PayPal, överförs de betalningsuppgifter du anger till PayPal.

Överföringen av dina uppgifter till PayPal sker baserat på art. 6 avs. 1 lit. a GDPR (samtycke) och art. 6 avs. 1 lit. b GDPR (behandling för att fullgöra ett avtal). Du har möjlighet att när som helst återta ditt samtycke till uppgiftsbehandling. Ett återtagande påverkar inte verksamheten för procedurer för uppgiftsbehandling som ligger i det förflutna.

Integritetspolicyn från Wurth Industri Sverige AB gäller ej för applikationer, produkter, tjänster webbplatser eller funktioner för sociala medier från tredje företag, vilka nås via länkar som vi erbjuder för informationens skull. Vid nyttjandet av länkarna lämnar du webbplatsen för Adolf Würth GmbH und Co. KG, så att det finns möjlighet att information om dig samlas in och lämnas vidare av tredje part. Wurth Industri Sverige AB kan inte påverka webbplatser från tredje företag och ger inga rekommendationer och tillförsäkringar gällande dessa webbplatser eller deras rutiner för uppgiftsskydd. Vi rekommenderar därför att du noga läser igenom och tittar på integritetsriktlinjerna för alla webbplatser som du interagerar med innan du tillåter att de registrerar, bearbetar och nyttjar dina personuppgifter.

1. Översikt uppgiftsskydd

Allmän information

Nedan ger vi en enkel översikt vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras som person med. Detaljerad information om temat uppgiftsskydd finns i vår text med integritetspolicyn

Uppgiftsinsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för uppgiftsinsamlingen på den här webbplatsen?

Ansvarig instans för uppgiftsbehandlingen på den här webbplatsen är:

Wurth Industri Sverige AB
Importgatan 23
SE-422 46 Hisings Backa
T +46 10 121 99 00
info@wuerthindustri.se

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person, vilken ensam eller tillsammans med andra bestämmer om syfte och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och dylikt).

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas dels in genom att du meddelar oss dem. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem och klockslag då sidan anropades). De här uppgifterna registreras automatiskt när du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för kunna tillhandahålla webbplatsen felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har alltid rätt att få information om ursprung, mottagare och syfte med dina sparade personuppgifter. Du har dessutom rätt att kräva att dessa uppgifter korrigeras, spärras eller raderas. Du kan alltid kontakta oss på den ovan angivna adressen om detta eller för andra frågor på temat uppgiftsskydd. Du har även besvärsrätt hos ansvarig tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och verktyg från tredje företag

När du besöker vår webbplats kan ditt sätt att surfa utvärderas statistiskt. Detta görs framför allt med cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt sätt att surfa görs som regel anonymt; det går inte att spåra sättet att surfa till dig. Om du har samtyckt kan de produkter du föredrar utvärderas efter att du har registrerat dig som kund. Du kan invända mot den här analysen eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljer om detta finns i vår integritetspolicy under rubrik 5. Analysverktyg och reklam.

Du kan invända mot den här analysen. Du får information om möjligheterna att invända i den här integritetspolicyn.

2. Allmän information och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Temat uppgiftsskydd är ständigt närvarande hos Wurth Industri Sverige AB. Uppgiftsskyddet skyddar personerna bakom uppgifterna som sparas eller behandlas i företaget. Uppgiftsskyddets uppgift och även det primära målet för Wurth Industri Sverige AB är att utforma behandlingen av personuppgifter så att inga kräkningar av personlighetsskydd inträffar.

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och även nya tyska Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ålägger de instanser som ansvarar för behandling av personuppgifter en rad plikter.

Personuppgifter får endast samlas in och bearbetas om GDPR uttryckligen tillåter det. Väsentliga grundprinciper i GDPR är:

 • Rättsenlighet i hanteringen, hantering i god tro, transparens
 • Ändamålsbundenhet
 • Uppgiftsminimering
 • Uppgiftsbehandlingens korrekthet
 • Lagringsbegränsning och raderingskoncept
 • Integritet och förtrolighet

Ansvarsfullt handlande vid hanteringen av dina personuppgifter men även riskmedvetet nyttjande av IT-system och -användning är andra centrala målsättningar för Wurth Industri Sverige AB.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras som person med. Föreliggande integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och för vilket syfte det görs.

Vi vill informera om att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett heltäckande skydd av datan mot att tredje part kommer åt dem är inte möjligt.

Ansvarig persons informationsplikt och den drabbades rättigheter

Namn och kontaktuppgifter för ansvarig person samt ev. dennes ställföreträdare

Ansvarig instans för uppgiftsbehandlingen på den här webbplatsen är:

Wurth Industri Sverige AB
Importgatan 23
SE-422 46 Hisings Backa
T +46 10 121 99 00
info@wuerthindustri.se

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person, vilken ensam eller tillsammans med andra bestämmer om syfte och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och dylikt).

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig

datenschutz@wuerth-it.com

Avsett syfte med insamling, behandling eller nyttjande av uppgifterna

Vi är specialist inom handeln med monterings- och fästmaterial. Fler än 100 000 produkter omfattas av vårt höga kvalitetskrav. Professionella användare uppskattar skruvar, skruvtillbehör, plugg, kemtekniska produkter, möbel- och byggbeslag, verktyg, förråds- och uttagningssystem samt arbetsskydd. Vårt mål är mycket enkelt, nämligen att genom individuell service, praktiska systemlösningar och brett produktsortiment göra våra kunders arbete enklare.

Insamling, behandling eller nyttjande av personuppgifter görs för att uppfylla det här företagsmålet eller stödjande sekundära syften, som exempelvis kundrådgivning.

Företag samlar in, bearbetar och nyttjar därmed uteslutande personuppgifter för att förbereda och uppfylla avtal, av berättigat intresse, för att efterfölja lagstadgade plikter eller med den aktuella personens samtycke.

Aktuella persongrupper och uppgifter eller uppgiftskategorier gällande detta

De aktuella persongrupperna är

 • aktuella medarbetare,
 • före detta medarbetare,
 • jobbsökande,
 • intressenter,
 • kunder,
 • leverantörer,
 • tjänsteföretag och
 • övriga affärspartner.

Uppgifterna avseende detta omfattar alla personuppgifter, vilka krävs för att uppfylla respektive avsett syfte.

Wurth Industri Sverige AB utformar inte webbplatserna eller de mobila applikationerna med barn som målgrupp.

Rättslig grund

Att bearbeta personuppgifter är endast rättsenligt om en lag tillåter det, det alltså finns en rättslig grund.

I GDPR och även i tyska BDSG finns dock fler möjligheter definierade.

En bearbetning av personuppgifter görs endast i vårt företag i enlighet med lagbestämmelserna. Dessa är bl.a.,

om det föreligger samtycke att behandla personuppgifterna (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR),

eller

om personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal eller förbereda ett avtal (art. 6 avs. 1 lit. b GDPR),

eller

om vi har ansvaret att behandla personuppgifter för att uppfylla en rättslig plikt (art. 6 avs. 1 lit. c GDPR).,

eller

om vi behandlar personuppgifter på grund av ett berättigat intresse från en tredje part (art. 6 avs. 1 lit. f GDPR).

Vid avvägningen av intressena för de aktuella personerna och avtalsparterna används alltid en sträng måttstock till de aktuella personernas förmån.

Potentiella mottagare vid dataöverföring

De potentiella mottagarna av överförda personuppgifter är

 • allmänna instanser, i den mån det finns en lagstadgad plikt,
 • Tjänsteföretag och andra affärspartner i den mån det krävs för att uppfylla respektive avsett syfte och en rättslig föreskrift tillåter det eller erbjuder det eller att den aktuella personen har samtyckt.´

Detaljerad information för att lämna vidare enskilda uppgiftstyper finns även i vår översiktstabell om användningen av dina uppgifter.

Planerad dataöverföring till tredjeländer

Om dataöverföring krävs till tredjeländer, sker detta för att sluta eller uppfylla avtal – i den mån det inte strider mot den aktuella personens skyddsvärda intresse – med hänsyn till alla dataskyddsrättsliga krav. Om det i förekommande fall finns för avsikt att överföra personuppgifterna till ett tredjeland eller en internationell organisation, sker dataöverföringen baserat på ett skälighetsbeslut. Om en dataöverföring ändå skulle äga rum, vill vi informera om att lämpliga garantier eller bindande interna dataskyddsföreskrifter föreligger, dvs. vid avvägningen av intressena för de aktuella personerna och avtalsparterna används alltid en sträng måttstock till de aktuella personernas förmån. Dokumenten, vilka utgör de lämpliga garantierna, kan fås av personuppgiftsansvarig på datenschutz@wuerth.com.

Standardtider för att radera uppgifterna

Raderingen av personuppgifter sker enligt respektive gällande lagstadgade eller avtalsmässiga regleringar om uppgiftsradering med hänsyn till lagstadgade eller avtalsmässiga arkiveringsskyldigheter.

Raderingen av personuppgifter, vilka inte omfattas av några lagstadgade eller avtalsmässiga skyldigheter att arkivera eller radera, görs omedelbart efter att uppgifterna kan undvaras när de har uppfyllt sina respektive syften.

Dina rättigheter gällande uppgiftsskyddet

Den aktuella personen har diverse rättigheter gällande uppgiftsskydd Nedan förklaras dessa rättigheter. För att bevaka dessa rättigheter kan ovan angivna kontaktuppgifter användas.

Rätt till information, korrigering och radering

Alla aktuella personer har informationsrätt gentemot ansvarig person om de relevanta personuppgifterna, samt rätt till korrigering eller radering eller begränsning av behandling eller rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataöverförbarhet.

Rätt att häva

Alla aktuella personer har rätt att när som helst häva sitt samtycke, utan att rättsenligheten berörs för den gjorda bearbetningen, vilken har gjorts på grund av samtycket fram till tidpunkten för hävandet.

Besvärsrätt

Alla aktuella personer har rätten att lägga in besvär hos en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd, om personen anser att dennes rättigheter har blivit kränkta gällande uppgiftsskydd.

Informationsrätt:

Alla aktuella personer har rätt att få reda på, om tillhandahållande av personuppgifterna föreskrivs juridiskt eller avtalsmässigt eller krävs för att sluta avtal, om den aktuella personen är förpliktigad att tillhandahålla personuppgifterna och vilka följderna skulle bli om de inte tillhandahålls.

Automatiserat beslutstagande inklusive profiling

Automatiserat beslutstagande inklusive profiling sker. Profiling är en typ av automatiserad behandling av personuppgifter, vilken innebär att de här personuppgifterna används för att värdera specifika personliga aspekter, vilka relaterar till en fysiks person, med hjälp av algoritmer. Ett automatiserat enskilt beslut föreligger när beslutet uteslutande fattas baserat på algoritmer utan att ha kontrollerats extra av en människa. I företaget sker detta enligt art. 22 GDPR och den aktuella personen kan här göra sina rättigheter från art. 22 avs. 1 GDPR gällande.

Hävande av ditt samtycke till uppgiftsbehandling

Många procedurer för uppgiftsbehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst häva ett samtycke du redan har gett. För detta räcker ett informellt meddelande med e-post till oss. Rättsenligheten för uppgiftsbehandling som har gjorts fram till hävandet berörs ej.

Besvärsrätt hos ansvarig tillsynsmyndighet

Vid dataskyddsrättliga överträdelser har den aktuella personen besvärsrätt hos ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet i dataskyddsrättliga frågor är datatillsynsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. En lista med datatillsynsmän samt deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att få uppgifter, vilka vi behandlar baserat på ditt samtycke eller automatiserat för att uppfylla avtal, till dig eller till tredje part i ett gängse, maskinläsbart format. I den mån du kräver direkt överföring av uppgifterna till någon annan ansvarig, sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Denna sida nyttjar en SSL- resp. TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som exempelvis beställningar eller förfrågningar, vilka du skickar till oss som innehavare av webbplatsen. Du känner igen en krypterad anslutning att adressraden i webbläsaren ändras från “http://” till “https://” och på låssymbolen i raden i webbläsaren.

När SSL- resp. TLS-kryptering är aktiverat, kan uppgifterna som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, spärra, radera

Inom ramen av gällande lagstadgade bestämmelser har du alltid rätt att utan avgift få information om dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med uppgiftsbehandlingen och ev. rätt att de här uppgifterna korrigeras, spärras eller raderas. Du kan alltid kontakta oss på adressen som anges under utgivning om du har fler frågor på temat personuppgifter.

3. Personuppgiftsbiträde

Vi har anlitat ett personuppgiftsbiträde för vårt företag.

Du kan gärna kontakta honom på datenschutz@wuerth.com.

4. Uppgiftsinsamling på vår webbplats

Cookies

Internetsidorna använder delvis så kallade cookies. Cookies gör ingen skada i din dator och innehåller inga virus. Cookies är till för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler, vilka läggs in i din dator och som din webbläsare sparar.

De flesta cookies som vi använder är så kallade ”session-cookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir sparade i din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får information när cookies sätts och endast tillåter cookies i enstaka fall, nekar att godkänna cookies för vissa fall eller generellt, samt att cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Deaktiveras cookies kan funktionerna på den här webbplatsen vara begränsade.

Cookies, vilka krävs för att genomföra elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. varukorgsfunktionen), sparas baserat på art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Wurth Industri Sverige AB använder primärt dessa cookies för dina beställningsorder i webbutiken. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) sparas, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

En översikt med aktiva cookies finns på följande länk: Cookie-information

Serverloggfiler

Sidornas leverantör samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, vilka din webbläsare skickar automatiskt till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • Referrer URL
 • Värdnamn från anropande dator
 • Klockslag för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs ej med andra datakällor.

Grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformulär, sparas dina uppgifter från detta formulär inklusive de kontaktuppgifter du har angivit där med syftet att hantera din förfrågan och vid eventuella följdfrågor.

Behandlingen av uppgifterna i kontaktformuläret görs på grund av vårt berättigande intresse att ha kontakt med dig, våra kunder och för att förbättra vår rådgivningskvalitet. (art. 6 avs. 1 lit. f GDPR). Om kontakten syftar till att sluta ett avtal, är den extra rättsliga grunden för behandlingen art. 6 avs. 1 lit. b GDPR.

De uppgifter du har angivit i kontaktformuläret stannar hos oss, fram till att du uppmanar oss att radera dem eller syftet för att spara uppgifterna inte finns kvar (t.ex. efter att hanteringen av din förfrågan har avslutats). Ett undantag från detta kan lagstadgade arkiveringsskyldigheter vara.

Registrering i vår webbutik

Du kan registrera dig i vår webbutik för att kunna använda extra funktioner på webbplatsen. Uppgifterna som du har angivit för detta använder vi endast med syftena att nyttja respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifterna som efterfrågas vid registreringen måste anges fullständigt. I annat fall kommer vi att neka registreringen.

För viktiga ändringar exempelvis vid omfattningen av erbjudandet eller vid tekniska nödvändiga ändringar använder vi den e-postadress som har angivits vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

Registreringen i vår webbutik är till för att genomföra eller förbereda ett avtal mellan dig och Wurth Industri Sverige AB (art. 6 avs. 1 lit. b GDPR)

Uppgifterna som läggs in vid registreringen sparas av oss så länge du är registrerad i vår webbutik och raderas sedan. Lagstadgade arkiveringsplikter berörs ej.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vid samlar endast in, behandlar och nyttjar personuppgifter, i den mån de är nödvändiga för att motivera, innehållsmässigt utforma eller ändra avtalet (användaruppgifter). Detta sker baserat på art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal. Vi samlar endast in, behandlar och nyttjar endast personuppgifter via användningen av våra internetsidor (nyttjandeuppgifter), i den mån det är nödvändigt för användaren ska kunna ta tjänsten i anspråk eller kunna betala för tjänsten.

De insamlade kunduppgifterna raderas efter att ordern har slutförts eller affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade arkiveringsplikter berörs ej.

Personliga produktrekommendationer

I den mån du här valt sådana cookie-inställningar på vår webbplats, kan din användningshistorik användas för produktrekommendationer på den här webbplatsen efter att du har loggat in. Hit hör särskilt artikelsidor och produktkataloger, vilka du har besökt eller sökt på Würths webbplats. Du kan när som helst invända mot den här analysen ditt surfbeteende. Vänligen observera att vi då inte längre kan erbjuda några produktrekommendationer anpassade efter dig i den här webbläsaren eller genom andra försäljningskanaler.

Att spara cookies för att ta fram personliga produktrekommendationer görs baserat på art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbsidans innehavare har ett berättigat intresse att analysera din användningshistorik, för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Informationen som har tagits fram av cookien om användningen av den här webbplatsen lämnas inte vidare till tredje part. Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare, vi vill dock informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen full ut. Om du inte samtycker till att dina uppgifter sparas och nyttjas, kan du deaktivera att de sparas och nyttjas här. I detta fall läggs en Opt-Out-cookie in i din webbläsare, vilken anonymiserar användningshistoriken. Om du raderar dina cookies, leder det till att även Opt-Out-cookien raderas. Opt-Out måste aktiveras igen när du besöker vår sida igen.

Uppgiftsöverföring vid slutande av avtal för webbutiker, handlare och varuleverans

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt inom ramen att slutföra avtalet, exempelvis det företag som har fått i uppdrag att leverera varorna eller det kreditföretag som fått genomförandet av betalningen i uppdrag. En mer långtgående överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har givit ditt samtycke att de överförs. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part, exempelvis för reklam, utan uttryckligt samförstånd.

Grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal.

Uppgiftsöverföring vid slutande av avtal för tjänster och digitalt innehåll

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt inom ramen att slutföra avtalet, exempelvis det kreditföretag som fått genomförandet av betalningen i uppdrag.

En mer långtgående överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har givit ditt samtycke att de överförs. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part, exempelvis för reklam, utan uttryckligt samförstånd.

Grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för föravtal.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen nyttjar funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Innehavare är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler, som sparas i din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som skapas genom cookien om nyttjandet av den här webbplatsen överförs i regel till en server för Google i USA och sparas där.

Google-Analytics-cookies sparas baserat art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbsidans innehavare har ett berättigat intresse att analysera användarbeteendet, för att optimera både webbplatsen och reklamen.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Därigenom kortas din IP-adress av Google inom medlemsländer i Europeiska unionen eller i andra länder i överenskommelsen i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den skickas till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server från Google i USA och kortas där. På uppdrag av innehavaren av den här webbplatsen kommer Google att använda den här informationen, för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster åt webbplatsens innehavare förbundna med nyttjandet av webbplatsen och internetnyttjandet. IP-adressen som har överförts av din webbläsare inom ramen av Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google.

Webbläsar-plug in

Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare, vi vill dock informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen full ut. Du kan utöver detta förhindra registreringen av de uppgifter som skapas av cookien och som relaterar till ditt nyttjande av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandlingen av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ner och installerar den webbläsar-plugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot uppgiftsinsamling

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-cookie sätts, vilken förhindrar att dina uppgifter registreras vid framtida besök på den här webbplatsen: deaktivera Google Analytics.
Mer information om hanteringen av användaruppgifter hos Google Analytics finns i integritetspolicyn för Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografi- och intressedata hos Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografi- och intressedata” från Google Analytics. Det går då att ta fram rapporter med utsagor om ålder, kön och intressen för webbplatsens besökare. De här uppgifterna kommer från intresserelaterad reklam från Google samt besökaruppgifter från tredje företag. De här uppgifterna kan inte relateras till någon specifik person. Du kan när som helst deaktivera den här funktionen via delningsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt motsäga dig att dina uppgifter registreras av Google Analytics såsom anges under punkt “Invändning mot uppgiftsinsamling”.

Würths webbanalys

Den här webbplatsen använder funktioner från Würths webbanalystjänst baserat på Open Source-programmet Matomo/Piwik. Würths webbanalys använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler, som sparas i din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som har tagits fram av cookien om användning av den här webbplatsen sparas i vår server. IP-adressen anonymiseras innan informationen sparas. Würths webbanalys-cookies är kvar i din terminal fram till att du raderar dem.

Würths webbanalys-cookies sparas baserat art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbsidans innehavare har ett berättigat intresse att anonymiserat analysera användarbeteendet, för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Informationen som har tagits fram av cookien om användningen av den här webbplatsen lämnas inte vidare till tredje part. Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare, vi vill dock informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen full ut.

Om du inte samtycker till att dina uppgifter sparas och nyttjas, kan du deaktivera att de sparas och nyttjas här. I detta fall läggs en Opt-Out-cookie in i din webbläsare, vilken förhindrar att Würths webbanalys sparar användningsuppgifter. Om du raderar dina cookies, leder det till att även Opt-Out-cookie för Würths webbanalys raderas. Opt-Out måste aktiveras igen när du besöker vår sida igen.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Därigenom kortas din IP-adress av Würth. Vi använder den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster relaterade till nyttjandet av webbplatsen och internetnyttjandet.

Google Analytics Remarketing

Vår webbplats använder funktionerna från Google Analytics Remarketing tillsammans med de enhetsövergripande funktionerna för Google AdWords och Google DoubleClick. Innehavare är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Den här funktionen gör att de reklammålgrupper som har sammanställts med Google Analytics Remarketing kan sammanlänkas med de enhetsövergripande funktionerna för Google AdWords och Google DoubleClick. På det här sättet kan intresserelaterade, personaliserade reklambudskap, vilka har anpassats efter dig beroende på tidigare nyttjande- och surfbeteende på en terminalutrustning (t.ex. mobiltelefon) även visas på någon annan av dina terminaler (t.ex. surfplatta eller pc).

Om du har samtyckt till att Google gör detta, länkar Google samman din webb- och apphistorik med ditt Google-konto. På det här sättet kan samma personaliserade reklambudskap läggas in på varje terminal som du loggar in med på ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen registrerar Google Analytics google-autentiserade ID:n för användarna, vilka övergående länkas samman med våra Google-Analytics-data, för att definiera och ta fram målgrupper för den enhetsövergripande annonsreklamen.

Du kan invända permanent mot enhetsövergripande remarketing/targeting, genom att deaktivera personaliserad reklam i ditt Google-konto; använd då följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanfattningen av de registrerade uppgifterna i ditt Google-konto görs uteslutande baserat på ditt samtycke, du kan ge ditt samtycke eller invända hos Google (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Vid dataregistrereringsprocedurer, vilka inte sammanförs i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har något Google-konto eller har invänt mot sammanföringen) baseras registreringen av uppgifterna på art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset baseras på att webbplatsens innehavare har intresse av anonymiserad analys av webbplatsbesökarna för reklamsyften.

Mer information och bestämmelser om uppgiftsskydd finns i integritetspolicyn från Google på:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCAPTCHA

Vi använder “Google reCAPTCHA” (i fortsättningen “reCAPTCHA”) på vår webbplats. Innehavare är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Med reCAPTCHA ska en kontroll göras om uppgiftsinmatningen på vår webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiskt program. För detta analyserar reCAPTCHA hur webbplatsens besökare beter sig med hjälp av olika kännetecken. Den här analysen börjar automatiskt när webbplatsens besökare går in på sidan. För analysen utvärderar CAPTCHA olika slags information (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren är kvar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Uppgifterna som registreras vid analysen skickas vidare till Google.

reCAPTCHA-analysen körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare får ingen information om att analysen äger rum.

Uppgiftsbehandlingen görs baserat art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbplatsens innehavare har ett berättigat intresse att skydda sin webbplats mot missbruk genom automatiserat spionage och mot SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA samt integritetspolicyn för Google finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Användning av Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Med den här tjänsten går det att förvalta taggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Inga cookies sätts och inga personuppgifter registreras. Google Tag Manager utlöser andra taggar, vilka ev. registrerar uppgifter. Google Tag Manager har ingen åtkomst till dessa uppgifter.

Mer information om Google Tag Manager finns på följande länk: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Bing Ads

Vi använder Bing Ads, ett program från Microsoft Corporation (”Microsoft”) med användning av Universal Event Tracking (UET) för att genomföra remarketing och följa avslut. För det här syftet sätts en cookie i din dator, om du har kommit till vår webbplats via Bing eller Yahoo. I den här textfilen sparas information om nyttjandet av vår webbplats, alltså de sidor som du anropar, av Bing Ads under 180 dagar och raderas sedan. Till den här informationen hör bland annat webbadress för den besökta sidan, webbadressen från sidan du kom från, samt din IP-adress. Genom att använda remarketingfunktionen kan vi komma med erbjudanden anpassade för dig vid en senare sökning med någon av de ovan nämnda sökmaskinerna.

Om du inte skulle samtycka till att informationen samlas in, kan du deaktivera att cookies sätts i inställningarna i den webbläsare som du använder. Därigenom kan under vissa omständigheter funktionerna på webbplatsen begränsas. Dessutom kan Microsoft under vissa omständigheter, följa din användning genom så kallad Cross-Device-Tracking över flera av dina enheter och kan därför visa personaliserad reklam på Microsoft-webbplatser och i -appar. Du kan deaktivera detta på https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Mer information om analystjänsterna från Bing finns på webbplatsen för Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Villkoren för uppgiftsskydd från Microsoft om hanteringen av insamlade uppgifter finns på följande länk: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Facebook-pixel

För konverteringsmätning använder vår webbplats trackingpixeln från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Det går då att se hur sidans besökare agerar, efter att de har klickat på en Facebook-annons och länkats vidare till företagets webbsida. Därigenom går det att utvärdera effektiviteten för Facebook-annonser för statistiska syften och marknadsföringssyften och optimera framtida reklamåtgärder.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som innehavare av webbplatsen, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna sparas och bearbetas dock av Facebook, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamsyften, i enlighet med Facebooks dataanvändningspolicy. Därigenom kan Facebook lägga in reklamannonser på Facebooksidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan vi som webbplatsinnehavare inte påverka.

I Facebooks information om uppgiftsskydd finns mer information om skyddet av din integritet:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan dessutom deaktivera remarketing-funktionen ”Custom Audiences” i delen med inställningar för reklamannonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Då måste då vara inloggad i Facebook.

Om du inte har något Facebook-konto, kan du deaktivera den nyttjandebaserade reklamen från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsuppgifter

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen, behöver vi en e-postadress för dig och information som gör att vi kan kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och att du är införstådd med att ta emot nyhetsbrevet. Fler uppgifter samlas inte in eller lämnas endast frivilligt. De här uppgifterna använder vi enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Hanteringen av uppgifterna som har angivits i registreringsformuläret för nyhetsbrevet görs enbart baserat på ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Det gjorda samtycket för att spara uppgifterna, e-postadressen samt användning av den för att skicka nyhetsbrevet kan du när som helst återta, exempelvis med länken för ”avregistrera” i nyhetsbrevet. Rättsenligheten för uppgiftsbehandlingen som redan har gjorts berörs inte av hävandet.

Uppgifterna som du har lagt in hos oss för att få nyhetsbrevet sparas av oss fram till att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet och raderas efter att nyhetsbrevet har avbeställts. Uppgifter som har sparats av oss för andra syften (t.ex. e-postadresser för registreringen berörs inte av detta).

Inxmail

Den här webbplatsen använder Inxmail för att skicka nyhetsbrev. Företaget är Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Germany.

Inxmail är en tjänst för att bl.a. organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna som du har angivit med syftet att få nyhetsbrevet sparas på servern för Inxmail i Tyskland.

Om du inte vill ha någon analys av Inxmail, måste du avbeställa respektive nyhetsbrev. För detta finns en länk i varje nyhetsbrev.

"Dataanalys av Inxmail

Med syftet analys innehåller de mejl som Inxmail skickar en s.k. ”tracking-pixel”, vilken ansluter till servern för Inxmail när mejlet öppnas. På det här sätter går det att fastställa om ett nyhetsbrev har öppnats.

Vidare kan vi med Inxmail fastställa om och vilka länkar som du klickar på i nyhetsbrevet. Alla länkar i mejlet är så kallade trackinglänkar, som dina klickningar räknas med.

Mer information om analysfunktionerna för Inxmail finns på följande länk: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports"

Rättslig grund

Uppgiftsbehandlingen görs baserat på ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst ångra detta samtycke. Rättsenligheten för uppgiftsbehandlingen som redan har gjorts berörs inte av hävandet.

Lagringstid

Uppgifterna som du har lagt in hos oss för att få nyhetsbrevet sparas av oss fram till att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet och raderas efter att nyhetsbrevet har avbeställts både av våra servrar och servrarna för Inxmail. Uppgifter som har sparats av oss för andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemssektionen) berörs inte av detta.

Slutande av ett avtal om behandling av orderuppgifter

Vi har slutit ett avtal med Inxmail, där vi förpliktigar Inxmail att skydda våra kunders uppgifter och inte lämna dem vidare.

7. Plugins och verktyg

YouTube

Integrering av YouTube-videor

Vi har integrerat YouTube-videor i vår webbplats, dessa är sparade på www.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa ingår i det ”utökade läget för uppgiftsskydd”, dvs. inga uppgifter överförs om dig som användare till YouTube om du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs uppgifter. Vi kan inte påverka den här dataöverföringen. Denna görs oberoende av om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som är inloggad via eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, sammanförs dina uppgifter direkt till ditt konto.

Om du inte vill att din profil känns igen av YouTube, måste du logga ut från YouTube innan videon hos spelas upp. YouTube sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem med syftet reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot att dessa användningsprofiler skapas, du måste rikta dig till YouTube för att göra detta.

Nyttjandet av YouTube görs för att utforma vår webbplats på ett tilltalande sätt. Detta utgörs ett berättigat intresse enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

Mer information om syfte och omfattning för insamlingen av uppgifterna och behandlingen av YouTube finns i integritetspolicyn. Där finns även mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar dina personuppgifter även i USA och har gått med på överenskommelsen EU-US-Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube ägs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Maps

På den här webbplatsen använder vi tjänsterna från Google Maps. Därigenom kan vi visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och möjliggör bekväm användning av kartfunktionen.

Genom att besöka webbplatsen får Google information att du har anropat motsvarande undersida på vår webbplats. Denna görs oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad via eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, sammanförs dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att din profil känns igen av Google, måste du logga ut innan en karta öppnas. Google sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem med syftet reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. En dylik utvärdering görs i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att ta fram behovsanpassad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användningsprofiler skapas, du måste rikta dig till Google för invändningen.

Nyttjandet av Google Maps görs för att utforma vår webbplats på ett tilltalande sätt och för att det ska gå enkelt att hitta de orter som vi anger på webbplatsen. Detta utgörs ett berättigat intresse enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

Mer information om syfte och omfattning för insamlingen av uppgifterna och behandlingen av Google Maps finns i respektive integritetspolicy. Där finns även mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google bearbetar dina personuppgifter även i USA och har gått med på överenskommelsen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps ägs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Social share-knappar

På vår webbplats används så kallade Social share-knappar för de sociala nätverken Facebook, Google+, Pinterest och mikrobloggingtjänsten Twitter. För att skydda dina uppgifter vid besöket på vår webbplats är knapparna inlagda med hjälp av ”Shariff-lösningen”. Denna typ av integrering garanterar att när någon av våra webbsidor anropas som innehåller dylika knappar, skapas ingen anslutning till servrarna för Facebook, Google, Pinterest och Twitter (”sociala nätverk). Först när du aktivt klickar på någon av dessa knappar och därmed samtycker till dataöverföringen, skapar din webbläsare en direkt anslutning till servarna för de sociala nätverken. Genom din klickning får det sociala nätverket endast den information av oss, att din webbläsare har anropat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon profil på motsvarande sociala nätverk eller just då inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en server för respektive sociala nätverk och sparas där, utan att vi kan påverka det. Om du är inloggad i motsvarande sociala nätverk, kan ditt besök på vår webbplats direkt samordnas med din profil. När du interagerar med ett socialt nätverk, till exempel klickar på knapparna ”Gilla” eller ”Twittra”, överförs även denna information direkt till en server för det sociala nätverket. Informationen publiceras dessutom i respektive tjänst och hanteras vidare där under vissa omständigheter. Syfte och omfattning av uppgiftsinsamlingen och fortsatt behandling och nyttjande av uppgifterna genom det sociala nätverket samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet gällande detta finns i informationen om uppgiftsskydd för respektive sociala nätverk:

Information om uppgiftsskydd för Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Information om uppgiftsskydd för Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Information om uppgiftsskydd för Twitter: https://twitter.com/privacy

Information om uppgiftsskydd för Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Om du inte vill att ett socialt nätverk inte sammanför de uppgifter vi har samlat via vår webbplats direkt med din profil i respektive sociala nätverk, måste du logga ut från dem innan du klickar på någon av dessa knappar.

Facebook ägs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

9. Betalningsföretag

PayPal

På var webbplats erbjuder vi bl.a. betalning via PayPal. Företaget för den har betalningstjänsten är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i fortsättningen ”PayPal”).

Om du väljer betalning med PayPal, överförs de betalningsuppgifter du anger till PayPal.

Överföringen av dina uppgifter till PayPal sker baserat på art. 6 avs. 1 lit. a GDPR (samtycke) och art. 6 avs. 1 lit. b GDPR (behandling för att fullgöra ett avtal). Du har möjlighet att när som helst återta ditt samtycke till uppgiftsbehandling. Ett återtagande påverkar inte verksamheten för procedurer för uppgiftsbehandling som ligger i det förflutna.

 

Informationstabell hantering av uppgifter/Vad händer med dina uppgifter?

 
Uppgifter för att fullgöra din kundorder

Uppgifter för genomförande av köp (transaktion)

Uppgifter för administration

Uppgifter för säkerheten

Uppgifter för affärsverksamheten

Uppgifter för reklam

Vilka uppgifter samlar vi in?

Uppgifter som kunden tillhandahåller

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, kontouppgifter, övrig entydigt identifierbar information, säkerhetsinformation

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, kontouppgifter, säkerhetsinformation, uppgifter från sociala medier, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, kontouppgifter, platsuppgifter, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, kontouppgifter, övrig entydigt identifierbar information, säkerhetsinformation

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, kontouppgifter, platsuppgifter, säkerhetsinformation, uppgifter från sociala medier, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, kontouppgifter, platsuppgifter, demografiska uppgifter, preferenser, uppgifter för sociala medier, övrig entydigt identifierbar information

Uppgifter som samlas in automatiskt

Uppgifter från webbsurfing, demografiska uppgifter, preferenser, uppgifter från sociala medier, anonyma eller aggregerade uppgifter
 
Utrustningsuppgifter
 
Utrustningsuppgifter, anonyma eller aggregerade uppgifter, uppgifter från webbsurfing

Utrustningsuppgifter, användningsuppgifter, uppgifter från webbsurfing, anonyma eller aggregerade uppgifter

Information från tredje hand

Allmänt eller kommersiellt tillgängliga uppgifter, anonyma eller aggregerade uppgifter, uppgifter från sociala medier

Allmänt eller kommersiellt tillgängliga uppgifter
  
Affärsrelaterade uppgifter, allmänt eller kommersiellt tillgängliga uppgifter, anonyma eller aggregerade uppgifter

Allmänt eller kommersiellt tillgängliga uppgifter, affärsrelaterade uppgifter, anonyma eller aggregerade uppgifter

Vilka uppgifter delar vi?

Dela med företaget Würth

Alla uppgifter som krävs för den pågående affärsverksamheten.

Dela med tjänsteföretag

Kontaktuppgifter, kontouppgifter, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, kontouppgifter, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, kontouppgifter, säkerhetsinformation, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, kontouppgifter, säkerhetsinformation, anonyma eller aggregerade uppgifter, affärsrelaterade uppgifter, allmänt eller kommersiellt tillgängliga uppgifter, övrig entydigt identifierbar information

Kontaktuppgifter, platsuppgifter, demografiska uppgifter, preferenser, uppgifter för sociala medier, övrig entydigt identifierbar information, utrustningsuppgifter, uppgifter från webbsurfing, allmänt eller kommersiellt tillgängliga uppgifter, affärsrelaterade uppgifter

Dela med övrig tredje part

Kontaktuppgifter, demografiska uppgifter, utrustningsuppgifter, anonyma eller aggregerade uppgifter, allmänt eller kommersiellt tillgängliga uppgifter
  
Övrig entydigt identifierbar information, utrustningsuppgifter, anonyma eller aggregerade uppgifter
 
Platsuppgifter, demografiska uppgifter, övrig entydigt identifierbar information, uppgifter från webbsurfing, anonyma eller aggregerade uppgifter

Lagringstid

De insamlade kunduppgifterna raderas efter att ordern har slutförts eller affärsrelationen har avslutats.

Lagstadgade arkiveringsplikter berörs ej.

Lagringstider gällande cookies framgår av den separata listan, klicka på knappen Uppgiftsskydd ”cookies” för att se den.
legendKontaktuppgifter: Privata och/eller affärsmässiga kontaktuppgifter inklusive förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och liknande kontaktinformation
Betalningsuppgifter: Uppgifter, vilka behövs för att behandla betalningar och för att förhindra bedrägeri, exempelvis kredit-/debetkortnummer, säkerhetskodnummer och annan betalningsinformation.
Kundkontouppgifter Information relaterad till det kundkonto som du har skapat
Platsuppgifter: Geolokaliseringsuppgifter, i den mån du har aktiverat platsrelaterade tjänster eller har angivit information om din plats vid produktregistreringen
Säkerhets- och inloggningsuppgifter: Användar-ID:n, lösenord, lösenordsinformation och liknande säkerhetsinformation, som behövs för att autentisera ditt kundkonto.
Demografiska uppgifter: Demografiska uppgifter såsom land, kön, ålder, språk som föredras, vilka vi har registrerat eller tillhandhållit av tredje part.
Preferenser: Information om dina preferenser och intressen relaterat till våra produkter eller tjänster (antingen meddelat av dig själv eller härlett från den information som finns om dig) och det sätt du föredrar att ta emot meddelanden från oss
Utrustningsuppgifter: Information om din dator, t.ex. operativsystem, minneskapacitet, region, språk, tidszon, modellnummer, idrifttagningsdatum, enhetens ålder och tillverkningsdatum, version av webbläsare, datortillverkare, anslutningsport, garantistatus, entydigt apparat-ID, reklamidentifierare och diverse annan teknisk information beroende på produkt.
Uppgifter från sociala medier Under vissa omständigheter tillhandahåller vi funktioner för sociala medier, med dessa delar du information i dina sociala nätverk och kan interagera med oss via diverse webbplatser med sociala nätverk. Nyttjandet av de här funktionerna kan, beroende på funktion, leda till att information om dig samlas eller delas. Vi rekommenderar att du kontrollerar riktlinjerna för uppgiftsskydd och inställningarna för dem på de webbsidor för sociala medier som du använder, så att du exakt vet, vilken information som den här webbplatsen registrerar, använder och delar.
Andra entydigt identifierbara uppgifter: Övrig entydig information från dig såsom information som du har lämnat genom att interagera personligen, på telefon, online eller via e-post med våra kundkanaler, svar på undersökningar eller tävlingar eller övrig information som du har gett oss, för att tillhandahålla tjänster och kunna svara på frågor. (Du är inte förpliktigad att lämna personuppgifter till oss. Om du inte lämnar de här uppgifterna, kan vi dock inte under vissa omständigheter inte utföra vissa tjänster eller besvara eventuella frågor du ställer på ett tillfredsställande sätt).
Affärsrelaterade uppgifter: Detta är uppgifter såsom namn, titel, företagsadress, e-postadress, telefon- och faxnummer.
Uppgifter om webbplatsaktiviteter: Information om dina besök och aktiviteter på våra webbsidor, inklusive visat innehåll (och reklamannonser), som du har interagerat med, den webbplatsadress som du kom till oss från och övriga klicksekvenser (t.ex. besökta sidor, länkar du har klickat på eller artiklar som har lagts i varukorgen). Denna information samlas till en del med automatiska dataregistreringsverktyg såsom cookies, web-beacons och integrerade webblänkar. Mer information om detta finns om du klickar på knappen Cookies.
Anonyma eller aggregerade uppgifter: Anonyma undersökningssvar eller anonym, aggregerad information om nyttjandet av vår tjänster. Vid behandlingen genomgår dina uppgifter eventuellt en avidentifierings- eller pseudonymiseringsprocess. Genom denna blir det inte möjligt att identifiera dig som person på grund av uppgifterna på den nuvarande tekniska nivån.
Information från tredje företags datakällor: Eventuellt använder vi också uppgifter från tredje företag, som vi tycker verkar vara trovärdiga och är allmänt tillgängliga eller kan förvärvas kommersiellt. Dylik information kan även innehålla personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, preferenser, intressen och demografiska uppgifter. Exempelvis kan personuppgifter samlas in om du öppnar applikationer via sociala medier (t.ex. om du loggar in i dina applikationer med dina inloggningsuppgifter för Facebook eller andra sociala medier). Vilka principiella detaljer vi får, beror normalt sett på integritetsinställningarna i ditt konto för sociala medier. Utöver detta får vi inte personuppgifter, t.ex. aggregerade eller avidentifierade demografiska uppgifter resp. profiluppgifter, från tredje företag vilka tillhandahåller företagsuppgifter, analyser och Software-as-a-Service.
Vidarelämning till andra Würth-företag: Vi kan lämna vidare dina personuppgifter till andra Würth-företag för de syften som beskrivs i den här integritetspolicyn.
Vidarelämning till tjänsteföretag: Emellanåt ger vid tjänsteföretag i uppdrag att genomföra vissa aspekter i vår affärsverksamhet eller att hjälpa oss. Dessa företag kan ev. finnas i andra länder eller globalt och utför tjänster åt oss såsom kreditkortsbetalningar och bedrägeribekämpning, kundsupport, ordergenomförande, produktleverans, personalisering av innehåll, reklam- och marknadsföringsaktivitet (t.ex. digital och personaliserad reklam), IT-tjänster, e-posttjänster, datahosting, inkasso och management, utbildare, installationspartner eller skötsel av webbplatser. Våra tjänsteföretag är förpliktigade med avtal att säkert förvara alla personuppgifter som de får av oss. De får endast använda personuppgifterna för att genomföra tjänster som de har fått i uppdrag av Würth. Utöver detta vidtar vi alla nödvändiga åtgärder, för att säkerställa ett adekvat skydd för alla överföringar av dina personuppgifter i enlighet med de gällande lagarna.
Vidarelämning till tredje part: Dina personuppgifter kan även överföras till följande institutioner: Kreditupplysningsföretag och agenturer för bedrägeribekämpning; inkassoföretag (om vi har utstående fordringar); eller annan tredje part såsom våra försäljningspartner vid motsvarande information och samtycke. Om du samtycker till att dina personuppgifter överlämnas till andra företag, omfattas hanteringen och användningen av den här informationen av riktlinjerna för uppgiftsskydd hos respektive företag, vilka kan skilja sig från riktlinjer och tillvägagångssätt hos Würth.
Enligt lag: Dina personuppgifter lämnas här vidare för att spåra missbruk och åtgärda störningar, för vidarelämning/information gentemot statliga instanser och för vidarelämning/information gentemot innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter.

 

Informationstabell hantering av uppgifter/Vad händer med dina uppgifter?